Privacyverklaring

Lokhorst Bouw en Ontwikkeling, gevestigd aan Leeghwaterweg 1, 1951 NA te Velsen Noord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Lokhorst Bouw en Ontwikkeling
Leeghwaterweg 1
1951 NA Velsen Noord

Telefoon: 0251 265000
E-mail: info@lokhorst.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lokhorst Bouw en Ontwikkeling verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bij aanmelding als geïnteresseerde:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bij inschrijving op een bouwnummer:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Burgerlijke staat
 • Financiële gegevens
 • Voorkeuren voor een woning

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lokhorst Bouw en Ontwikkeling verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Bij aanmelding als geïnteresseerde:

 • Het geven van informatie over het project Jardin in Amsterdam.
 • Het sturen van uitnodigingen en nieuwsbrieven.

De informatie op deze site, is enkel bedoeld voor het geven van informatie. Indien de daadwerkelijke verkoop van start gaat worden geïnteresseerden geïnformeerd over het inschrijfproces.

Bij inschrijving op een bouwnummer:

 • Het geven van informatie over het project Jardin in Amsterdam.
 • Het sturen van uitnodigingen en nieuwsbrieven.
 • Het beoordelen van een inschrijving.
 • Het benaderen rond het wel of niet kunnen kopen van een woning.

AVG

Wij houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wetgevingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens. We hanteren – met betrekking tot privacy – de volgende uitgangspunten:

 • Alle persoonsgegevens verwerken wij ten behoeve van het geven van informatie over dit project.
 • De persoonsgegevens zijn met je toestemming verkregen.
 • Wij gaan zorgvuldig om met persoonlijke informatie en nemen voorzorgsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen.

Derden

Voor dit project werken wij samen met derde partijen die door ons zijn ingeschakeld ten behoeve van de bovenstaande werkzaamheden of aan derde partijen die noodzakelijk betrokken zijn bij de bovenstaande werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een webbouwer en een communicatiebureau. Wij hebben de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden door de derde partij worden gebruikt.

Gegevensbeveiliging

De veiligheid van je persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Je gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd teneinde verlies of misbruik door derden zo goed als mogelijk te voorkomen. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van je gegevens worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek. Deze principes gelden ook voor bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lokhorst Bouw en Ontwikkeling bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Informatie en inzage

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@woneninjardin.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lokhorst Bouw en Ontwikkeling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@woneninjardin.nl.

Contactgegevens

Lokhorst Bouw en Ontwikkeling
Leeghwaterweg 1
1951 NA Velsen Noord

Telefoon: 0251 265000
E-mail: info@lokhorst.nl